საქართველოს
სახელმწიფო
გერბი

მესტიის
მუნიციპალიტეტის
მერია

ოქმი #1

მოქალაქეებს უფლება აქვთ, გაეცნონ ადმინისტრაციულ ორგანოში არსებულ საჯარო

ინფორმაციას, აგრეთვე მიიღონ მისი ასლები, თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო,

პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს. საჯარო

ინფორმაცია ღიაა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და

დადგენილი  წესით პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ

საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა. საჯარო დაწესებულება ვალდებულია

გასცეს საჯარო ინფორმაცია10 დღის ვადაში, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით

მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია.


 

  • საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად გამოსათხოვად 

 

 ჩამოტვირთეთ  განაცხადის  ფორმა

 

  • შეავსეთ  და  შევსებული  ფორმა  გამოაგზავნეთ ელექტრონულ  ფოსტაზე 

 

gamgeobamestia@yahoo.com

 

  • საჯარო  ინფორმაციის  გაცემაზე  პასუხისმგებელი  პირი:   ხატია წიკლაური

 

ტელეფონი- (+995) 595 08 95 30