საქართველოს
სახელმწიფო
გერბი

მესტიის
მუნიციპალიტეტის
მერია

ტელ: + 995 595 08 95 30 - ინფორმაციული უზრუნველყოფის

                                                         განყოფილება;


ტელ: + 995 599 85 55 25 - საზოგადოებასთან ურთიერთობის

                                                         განყოფილება;


ტელ: + 995 599 85 55 44 - მერის წარმომადგენლებთან მუშაობის

                                                         კოორდინაციის განყოფილება;